• (+48) 536 089 142
  • info@flywebmakers.com

Warunki umowy

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron, w tym zasady i warunki świadczenia przez Zleceniobiorcę usługi optymalizacji wizytówki Google My Business Zleceniodawcy, w celu uzyskania jej wyższego rankingu w wynikach lokalnego wyszukiwania.

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2
Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:

a) tworzenie, publikacja i aktualizacja wizytówki Google My Business Zleceniodawcy,

b) publikacja zdjęć udostępnionych przez Zleceniodawcę w wizytówce Google My Business,

c) dodawanie do wizytówki Google My Business publikacji dotyczących działalności Zleceniodawcy,

d) dodawanie do wizytówki Google My Business produktów związanych z działalnością Zleceniodawcy wraz z opisami, pod warunkiem udostępnienia takiej możliwości przez Google My Business,

e) optymalizacja zdjęć i wydarzeń oraz aktualizacja informacji, ofert lub produktów przesyłanych do wizytówki Google My Business, w celu zwiększenia jej ekspozycji i świadomości marki,

f) weryfikacja opisu działalności Zleceniodawcy i wprowadzenie w odpowiednich miejscach słów kluczowych związanych ze specyfiką świadczonych przez Zleceniodawcę usług,

g) wygenerowanie i udostępnienie linku, ułatwiającego dostęp do opinii o Zleceniodawcy w Google My Business,

h) analizowanie publikacji dotyczących działalności Zleceniodawcy w celu badania i optymalizacji słów kluczowych,

i) analiza wizytówek Google My Business firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Zleceniodawcy, w celu poprawy rankingu wyszukiwania wizytówki Zleceniodawcy,

j) wyszukiwanie i zgłaszanie do Google nieetycznych i niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarki Google technik pozycjonowania (Black Hat SEO), celem eliminacji słów kluczowych firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Zleceniodawcy, oraz zawieszenia i całkowitego usunięcia ich wizytówek Google My Business,

k) optymalizacja wizytówki Google My Business Zleceniodawcy pod kątem obszarów usług lub zarządzania (w zależności od rodzaju firmy). weryfikacja kategorii dla rodzaju świadczonych przez Zleceniodawcę usług.

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy, poza wymienionymi w ust. 1 może należeć również:

a) synchronizacja reklamy AdWords Zleceniodawcy z jego wizytówką Google My Business i budowa reklamy AdWords w ramach ustalonego budżetu Zleceniodawcy,

b) usługa wirtualnej wizyty za pośrednictwem kamery Matterport 3D,

c) tworzenie linków zwrotnych do strony internetowej Zleceniodawcy zsynchronizowanej z wizytówką Google My Business.

3. Zleceniobiorca w czasie trwania umowy zobowiązuje się do powstrzymania od świadczenia określonych w niej usług na rzecz osób trzecich prowadzących działalność konkurencyjną dla Zleceniodawcy w obrębie tego samego województwa.

4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie, zablokowanie lub usunięcie wizytówki Google My Business spowodowane działaniem Zleceniodawcy i osób trzecich.

§ 3
Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:

a) dostarczenia informacji o rodzaju i zakresie świadczonych przez siebie usług, zawierającej minimum 800 słów w terminie 15 dni od zawarcia umowy,

b) dostarczenia 20 słów kluczowych ściśle charakteryzujących rodzaj prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności,

c) dostarczania 30 sztuk zdjęć miesięcznie we wskazanych przez Zleceniobiorcę formacie i rozdzielczości w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,

d) informowania Zleceniobiorcy o każdej zmianie w zakresie swojej działalności mającej wpływ na treść wizytówki Google My Business,

e) bieżącego udzielania wszelkich informacji wymaganych przez Zleceniobiorcę dotyczących przedmiotu umowy, celem umożliwienie prawidłowego jej wykonania przez Zleceniobiorcę.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się nie zlecać w okresie obowiązywania umowy usług objętych umową osobom trzecim.

§ 4
Wynagrodzenie

1. Za świadczone usługi:

a) wymienione w § 2 ust. 1 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 200 EUR (netto),

b) wymienione w § 2 ust. 2 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie dodatkowe poza wymienionym w lit. a) w wysokości 100 EUR (netto) miesięcznie,

- z zastrzeżeniem ust. 2

2. W przypadku polecenia przez Zleceniodawcę usług Zleceniobiorcy objętych niniejszą umowa osobie trzeciej, skutkującym podpisaniem umowy o świadczenie usług między Zleceniobiorcą a osobą trzecią wynagrodzenie Zleceniobiorcy określone w ust. 1 lit. a) ulegnie obniżeniu o 25% za każdą podpisaną za pośrednictwem Zleceniodawcy umowę.

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy pozostaje obniżone w oparciu o przepis ust. 3 do czasu obowiązywania umowy o świadczenie usług między Zleceniobiorcą, a osobą trzecią.

4. W przypadku polecenia przez Zleceniodawcę usług Zleceniobiorcy objętych niniejszą umowa osobie trzeciej, skutkującym podpisaniem piątej i kolejnej umowy o świadczenie usług między Zleceniobiorcą a osobą trzecią Zleceniodawcy należy się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w ust. 1 lit. a), za każdą kolejną podpisaną za pośrednictwem Zleceniodawcy umowę.

5. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 4 jest należne do czasu obowiązywania umowy o świadczenie usług między Zleceniobiorcą, a osobą trzecią i wyłącznie jeśli liczba obowiązujących umów jest wyższa niż cztery.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone za pośrednictwem Platformy płatniczej STRIPE.

7. W dacie dokonania zapłaty Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT, która zostanie wysłana w ciągu 10 dni od jej wystawienia najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego na wskazany przez Zleceniodawcę w umowie adres e-mail.

§ 5
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1–miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie umowy następuje przez anulowanie przez Zleceniodawcę subskrypcji, po zalogowaniu się w panelu Klienta na stronie www.flywebmakers oraz jednoczesnym poinformowaniu o tym Zleceniobiorcy w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila lub poczty.

4. W przypadku rozwiązania umowy, z chwilą jej wygaśnięcia Zleceniobiorca usunie usługę wirtualnej wizyty za pośrednictwem kamery Matterport 3D.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy Strony poddają jurysdykcji sądów polskich, przy zastosowaniu prawa polskiego, z zastrzeżeniem że sądem miejscowo właściwym będzie sąd właściwy według siedziby Zleceniobiorcy.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie odnoszącym się do realizacji umowy, której jest Pan/Pani stroną administratorem danych osobowych jest Flywebmakers Judyta Chołą, dalej jako Administrator;

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną,

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na uzasadniony interes Administratora np. w celu zabezpieczenia danych na potrzeby dochodzenia przyszłych roszczeń;

3. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą uczestniczyły w realizacji umowy; do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;

4.CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych to okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Flywebmakers Judyta Chola oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy;

5.KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych przez Wykonawcę jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy - ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy i jej rozliczenie;

6.PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZA

Posiada Pani/Pan (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw): - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych ;

· na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

7.PRAWA KTÓRE NIE PRZYSŁUGUJĄ

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bowiem podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

8. BRAK PROFILOWANIA

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

9. NIEPRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. ŹRÓDŁO DANYCH

Źródłem pochodzenia danych jest strona umowy.

11. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie przetwarzanych danych osobowych to m.in.: imię, nazwisko, firma, siedziba, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, numer, REGON, PKD lub inne wskazane przez stronę umowy dane osobowe.

(+48) 536 089 142

Mon - Fri: 9.00 - 18.00

info@flywebmakers.com

42-262 Poczesna

ul. Modrzewiowa 5